Menu

Tin tức

Văn phòng Luật sư Uy Tín có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: tư vấn doanh nghiệp, tư vấn đầu tư, tư vấn sở hữu trí tuệ, tư vấn hợp đồng, đại diện tranh tụng tại Tòa án. Với đội ngũ luật sư có kiến thức chuyên sâu về Luật Doanh...
Xem thêm
Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó: - Phải có ít nhất hai thành viên hợp danh; ngoài các thành viên hợp danh, có thể có thành viên góp vốn; - Thành viên hợp danh phải là cá nhân, có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp và phải...
Xem thêm
  1. Thông báo thay đổi tên Doanh nghiệp:   a) Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);   b) Tên dự kiến thay...
Xem thêm
  I. ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN:   1- Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (do chủ doanh nghiệp ký) (theo mẫu);   2- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh...
Xem thêm
  I. ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN:   1- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (mẫu quy định);   2- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng...
Xem thêm