Menu

Tin tức

1) Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp; 2) Điều lệ dự thảo của công ty TNHH; 3) Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh...
Xem thêm
Văn phòng Luật sư Uy Tín có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: tư vấn doanh nghiệp, tư vấn đầu tư, tư vấn sở hữu trí tuệ, tư vấn hợp đồng, đại diện tranh tụng tại Tòa án. Với đội ngũ luật sư có kiến thức chuyên sâu về Luật Doanh...
Xem thêm
Công ty cổ phần là Doanh nghiệp, trong đó: - Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;   - Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối...
Xem thêm
Công ty TNHH có hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp.   Thành viên của công ty có...
Xem thêm
Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân. Doanh nghiệp tư nhân...
Xem thêm